Úřední deska

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“)

Níže naleznete povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle § 5 zákona.

Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí výše uvedené ustanovení ve svých odstavcích 1 a 2. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech zákon, popřípadě vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

Přesnou strukturu zveřejňovaných informací stanovuje Příloha č. 1 výše zmíněné vyhlášky.

 1/ Oficiální název
Karlínská obchodní akademie

Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 600005976

 2/ Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace Karlínská obchodní akademie, byla zřízena ke dni 1. 1. 1993 MŠMT ČR pod č. j. 28209/92-26 ze dne 17. 12. 1992 a sídlí na adrese Kollárova 271/5, 186 00 Praha 8. Zřizovací listina je ze dne 12. 1. 2021 a nabyla účinnosti 1. 9. 2021. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 22/106 ze dne 18. 12. 2020 včetně dodatků.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování středoškolského vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

3/ Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel. Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenován a může být odvolán v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.  

4/ Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo: Karlínská obchodní akademie
Kollárova 271/5
186 00 Praha 8 Karlín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Karlínská obchodní akademie
Kollárova 271/5
186 00 Praha 8 Karlín

 Adresa pro osobní návštěvu: shodná s poštovní adresou / adresou v předchozím bodě. 

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny

Pondělí:    8 :00 15:00
Úterý: 8:00 15:00
Středa: 8:00 – 15:00
Čtvrtek: 8:00 – 15:00
Pátek:       8:00 – 14:00

po telefonické domluvě – ředitel školy.

4.4 Telefonní čísla

Telefonní spojení: 

Kancelář 222 333 311

ředitel školy Mgr. Petr Žák tel..: 222 333 312, mob.: 602 194 547

e-mail: reditel@kollarovka.cz

zástupci ředitele:

pověřenec ochrany osobních údajů Mgr. Eva Šmídová, mob.: 731 609 403

e-mail: consultant@moore-czech.cz

4.5 Adresa internetových stránek

Webové stránky: www. kollarovka.cz

4.6 Adresa podatelny

Karlínská obchodní akademie
Kollárova 271/5
186 00 Praha 8 Karlín

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:
CD, DVD.

4.7 Elektronická adresa podatelny

E-mailová adresa: -- 

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: njtxv9w 

5/ Případné platby lze poukázat

2003160009/6000 PPF banka – platba kurzy

2200994264/2010 FIO banka – účet SPOA

Variabilní symbol je vygenerován při zápisu do školy.

6/ IČO

61388548

7/ Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH.

8/ Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

 • Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy.
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně školy a dále na webu školy www. kollarovka.cz – Úřední deska.
 • Školní vzdělávací programy – v listinné podobě v ředitelně školy. 
 • Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy www. kollarovka.cz – Úřední deska.
 • Školní řád, rozvrh vyučovacích hodin – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy www. kollarovka.cz.
 • Rozvrh vyučovacích hodin – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy www. kollarovka.cz.
 • Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v kanceláři zástupců a v elektronické podobě v kanceláři školy.
 • Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě v kanceláři školy.
 • Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v ředitelně školy, v elektronické podobě na školním intranetu. 

 8.1.2. Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte). Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout.

 • Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky
   – v listinné/elektronické podobě v kanceláři zástupců ředitele školy.
 • Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu
   – po předchozí domluvě s ředitelem školy.
 • Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy.
 • Záznamy z pedagogických rad – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy.
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné / elektronické podobě v ředitelně školy.
 • 8.2. Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu) a také je k dispozici na vyžádání k nahlédnutí v kanceláři školy. 

9/ Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím
 je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy a na webových stránkách školy www. kollarovka.cz.

 10/ Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do kanceláře školy v úředních hodinách, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu SŠ, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 11/ Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

11.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

12/ Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích

Formát A4 jednostranný……………………………………….…………2,00 Kč/A4

Formát A4 oboustranný………………………………………….……….4,00 Kč/A4

Formát A3 jednostranný…………………………………….…….……...4,00 Kč/A3

Formát A3 oboustranný…………………………………….…….………8,00 Kč/A3

2. Tisk na tiskárnách PC

Formát A4 na laserové tiskárně…………………………….……………2,00 Kč/A4

Formát A4 na ostatních tiskárnách.………….…….…………….………3,00 Kč/A4

3. Kopírování na magnetické nosiče

CD……………..……………………………….………..………………50,00 Kč/1ks

4. Jiné kopírování a filmování

Vydání duplikátu vysvědčení - manipulační poplatek 50,00 Kč

5. Za odeslání informace

Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

6. Další věcné náklady

Dle formy poskytované informace

7. Osobní náklady

Za každých započatých 15 minut práce je účtováno 75,00 Kč, sazba za 1 hodinu  práce činí 300,00 Kč.

8. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.

9. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 100,- Kč, budou poskytnuty zdarma.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

 13/ Licenční smlouvy
Škola nemá licenční smlouvy.

14/ Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 Na webových stránkách školy www. kollarovka.cz

 Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy.