Ročníkové práce

Absolventská prezentace v druhých cizích jazycích

    3. ročník

    libovolné téma, které je studentům blízké

    kreativní pojetí vítáno

    podpora vedoucího prezentace

    rozvíjí prezentační dovednosti v druhém cizím jazyce

    podporuje nástroje konstruktivní kritiky a sebehodnocení

    pomáhá s vytvářením argumentů a vyjádřením vlastního názoru