ÚŘEDNÍ DESKA

 Toto je prostor pro povinně zveřejňované informace. 

ÚŘEDNÍ DESKA

Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická

2. Důvod a způsob založení subjektu
Organizace byla zřízena hlavním městem Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, dne
1.1.2001. Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělávání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělávání. Organizace je oprávněna provozovat doplňkové činnosti v souladu se zřizovací listinou.

3. Organizační struktura
Schéma řízení a odpovědnosti zaměstnanců 
Schéma řízení odpovědnosti pedagogických pracovníků 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa – sídlo:
Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická
Kollárova 5/271
186 00 Praha 8 Karlín

4.2 Adresa pracoviště pro osobní návštěvu:
Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická
Kollárova 5/271
186 00 Praha 8 Karlín

4.3 Úřední hodiny pracovišť pro osobní návštěvu
Pondělí: 8:00 – 15:00
Úterý: 8:00 - 15:00
Středa: 8:00 – 15:00
Čtvrtek: 8:00 – 15:00
Pátek: 8:00 – 14:00

4.4 Telefonní čísla
Kancelář: 222 333 311
Ředitel: 222 333 312
Zástupci: 222 333 313

4.5 Číslo faxu ---------

4.6 Adresa internetové stránky
www.kollarovka.cz

4.7 Adresa e-podatelny --------

4.8 Další elektronické adresy
Elektronické adresy pracovníků školy

4.9 ID datové schránky: njtxv9w

5. Případné platby lze poukázat
2003160009/6000

6. IČ
61388548
7. DIČ
CZ61388548

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní řád

Zpráva ČŠI

Rozbor hospodaření za rok 2018

Rozbor hospodaření za rok 2019

8.2 Rozpočet – Výsledovka je na vyžádání k nahlédnutí v kanceláři školy.

8.3

Veřejné zakázky

 

9. Žádosti o informace
Informace se poskytují zveřejněním nebo na základě podání žádosti.
Zveřejněnou informací se rozumí taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, nebo pomocí telekomunikačního zařízení. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může pověřená osoba sdělit pouze údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.
Žádost může být podána ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne pověřený pracovník žadateli neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Písemná žádost musí obsahovat: označení adresáta, jméno a příjmení žadatele (příp. název a sídlo žadatele) a spojení na něho. Žádost musí být srozumitelná a musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována. Neobsahuje-li písemná žádost tyto údaje, není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a ředitel ji bez dalšího odloží.
Pokud je žádost nesrozumitelná nebo příliš obecná, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
Pokud je požadovaná informace mimo působnost ředitele školy, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do 3 dnů žadateli.
Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti. V odůvodněných případech lze tuto lhůtu prodloužit maximálně o 10 dnů. Pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí informace lze podat odvolání k odboru školství, mládeže a sportu MHMP prostřednictvím ředitele školy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti, stížnosti, návrhy či podněty přijímá a eviduje ředitel školy nebo jeho zástupce v obvyklé pracovní době. Mohou být podány písemně, ústně, nebo v elektronické podobě. Stížnosti podávané telefonicky se nepřijímají. O tom, zda budou vyřizovány nepodepsané stížnosti či stížnosti, z nichž není zcela zřejmé, kdo je stěžovatelem (anonymy), rozhodne příjemce stížnosti.
Ústní stížnosti, pokud nebudou vyřízeny ihned na místě, budou zapsány a dále chápány jako písemné. Příjemce stížnosti je povinen zajistit prošetření stížnosti a do 30 dnů podat stěžovateli písemnou zprávu o vyřízení stížnosti. Ve složitých případech lze lhůtu pro vyřízení stížnosti prodloužit o dalších 30 dnů. V odůvodněných případech lze lhůtu pro vyřízení stížnosti přerušit a určit jiný termín pro její vyřízení. O přerušení lhůty k vyřízení musí být stěžovatel vyrozuměn.

11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí ředitele školy se lze podle § 83 zákona č. 500/2004, správní řád, v účinném znění, a podle § 60 odst. 19 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění odvolat do 15 dnů, v případě odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele školy, o odvolání rozhoduje MHMP.

12. Formuláře
Formuláře ke stažení

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Postupy- návody: www.portal.gov.cz/portal/obcan

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

ZÁKONY:
• zákon č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
• zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
• zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
• zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
• zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

NAŘÍZENÍ VLÁDY:
• nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
• nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
• nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
• nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
• nařízení vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě

VYHLÁŠKY:
• vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
• vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
• vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
• vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
• vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
• vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
• vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
• vyhláška č. 364/2005 Sb., vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
• vyhláška č. 410/2005 Sb., hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
• vyhláška č. 177/2009 Sb., bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
• vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
• vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
Všechny předpisy jsou po domluvě k nahlédnutí u ředitele školy.
14.2 Vydané právní předpisy
Školní řád
Učební plány studijních zaměření

15. Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací
a) Pořízení kopií na kopírovacím stroji:
1 list jednostranný A4 čb/barva - 2,00/5,00 Kč
1 list oboustranný A4 čb/barva - 4,00/10,00 Kč
1 list jednostranný A3 čb/barva - 4,00/10,00 Kč
1 list oboustranný A3 čb/barva - 8,00/20,00 Kč
Při barevném krytí větším než 30 % se cena násobí čtyřmi.

b) Tisk z počítače:
1 list jednostranný A4 čb/barva - 2,00/5,00 Kč
1 list oboustranný A4 čb/barva - 4,00/10,00 Kč
Při barevném krytí větším než 30 % se cena násobí čtyřmi.

c) Zaslání informace poštou: sazby dle sazebníku České pošty

d) Vydání duplikátu vysvědčení - manipulační poplatek 50,00 Kč

e) Náklady na opatření technických nosičů dat:

1 ks CD (pokud je žadatelem vyžádáno) – 5,00 Kč

1 ks USB (8GB) nosiče (pokud je žadatelem vyžádán) – 160,00 Kč

 

f) Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:

jedná-li se o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, pak jsou náklady za každou celou hodinu vyhledávání ve výši 250,00 Kč

 

16. Licenční smlouvy - -----------

17. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2014/2015
Výroční zpráva 2015/2016
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2017/2018
Výroční zpráva 2018/2019

18. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)
Organizace Karlínská obchodní akademie a VOŠE se sídlem Kollárova 5/271, 186 00 Praha 8, IČO 61388548 v souladu s čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává Mgr. Eva Šmídová, Moore Czech Republic s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8,
tel.: 731 609 403, email: consultant@moore-czech.cz.

Informace o zpracování osobních údajů žáka / studenta / zákonného zástupce
Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

V Praze 1.9. 2018

Mgr. Petr Žák
ředitel KOA a VOŠE
 

toplist