Přijímací řízení

Přijímací řízení

Informace o zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Informace o zveřejňování výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie

Výsledky jednotných testů z ČJ a MAT budou školám zpřístupněny CERMATem v pátek 27. 4. 2018 do 12:00.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, mohou uchazeči, resp. jejich zákonní zástupci nahlížet do spisu, případně se vyjádřit k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí, a to v pondělí 30. 4. 2018 v době od 8:00 do 12:00 v kanceláři školy.

Podle § 60d odst. 2 ŠZ ředitel školy ukončí hodnocení uchazeče do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků jednotných testů CERMATem (tzn. do středy 2. 5. 2018 do 12:00). Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve vitríně v průjezdu školní budovy.

Přijatým uchazečům písemná rozhodnutí zasílána nebudou - za doručení rozhodnutí se považuje okamžik zveřejnění seznamů přijatých uchazečů na webových stránkách školy.
Přijatí uchazeči pak do 10 pracovních dnů potvrdí svůj zájem odevzdáním zápisového lístku na zvolenou školu. Zápisový lístek musí být správně vyplněn a podepsán. Pokud přijatý uchazeč zápisový lístek v uvedené lhůtě neodevzdá, má se za to, že již o danou školu nemá zájem.
Vzetí zpět zápisového lístku není možné; jedinou výjimkou je případ, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde bylo vyhověno jeho odvolání proti nepřijetí.

Nepřijatým uchazečům budou rozhodnutí zaslána doporučeně poštou na adresu uvedenou v přihlášce, případně do datové schránky, pokud ji má zákonný zástupce nepřijatého uchazeče zřízenou.

Doporučujeme uchazečům, příp. jejich zákonným zástupcům, aby zápisové lístky nebo odvolání donesli do školy osobně, a to v pracovních dnech v době od 7:45 do 15:00; v případě zaslání poštou je nutno poslat zásilku doporučeně.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

V připojených souborech najdete výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie, a to podle jednotlivých zaměření.
Zveřejněny jsou jednak výsledkové listiny, kde jsou uvedeni všichni uchazeči podle pořadí, jednak seznamy přijatých uchazečů, kde jsou uvedeni pouze přijatí uchazeči.
V obou typech dokumentů jsou uchazeči uvedeni pod svými registračními čísly, o nichž byli informování v písemné pozvánce k jednotným přijímacím zkouškám.

Níže najdete i vysvětlivky k výsledkovým listinám.

Přijatí uchazeči, kteří se rozhodnou odevzdat zápisový lístek na naši školu, tak mohou učinit do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 16. 5. 2018. Zápisový lístek musí být správně vyplněn a podepsán jak uchazečem, tak zákonným zástupcem.
Zápisový lístek můžete odevzdávat ve škole osobně v pracovních dnech od 8:00 do 15:00, nebo zaslat doporučeně poštou.

Věnujte, prosím, pozornost i pozvání na úvodní schůzku pro přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce. Součástí pozvánky je i dotazník na volbu 2. cizího jazyka - dotazník vyplňte, oddělte a doneste do školy zároveň se zápisovým lístkem.

Písemné rozhodnutí o přijetí nebudeme rozesílat, v případě potřeby ho však na požádání vydáme.

Nepřijatí uchazeči, resp. jejich zákonní zástupci mohou podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí.
Písemná rozhodnutí o nepřijetí budeme rozesílat doporučeně poštou, případně do datové schránky, pokud ji má zák. zástupce uchazeče zřízenu a školu o této skutečnosti prokazatelně informoval.

Informace pro nepřijaté uchazeče:
Pokud uchazeč nebyl přijat na naši školu (a podal odvolání), ale na druhou zvolenou školu přijat byl, je třeba tam zápisový lístek odevzdat - nelze čekat na výsledek odvolacího řízení na naší škole! V připadě vyhovění odvolání má uchazeč právo si odevzdaný zápisový lístek vyzvednout a přenést na naši školu. Obdobně to platí i v opačném případě.

 

Materiály ke stažení

Výsledky náhradních termínů 1. kola přijímacího řízení

V připojeném souboru najdete výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2018/19 - týkají se pouze těch uchazečů, kteří konali jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí (není ale nutné čekat na doručení rozhodnutí poštou - odvolání je možno podat i dříve).

Materiály ke stažení

Zpětné vyzvednutí zápisového lístku

Pokud byl přijatý uchazeč, který již odevzdal zápisový lístek na naši školu, přijat na odvolání na jinou školu, může si zápisový lístek vzít zpět pro jeho uplatnění na té škole, kde vyhověli jeho odvolání. Zápisový lístek bude vydán zákonnému zástupci uchazeče, a to po předchozí telefonické domluvě (tel. 222 333 311; možno i e-mailem kancelar@kollarovka.cz).

Kritéria pro přijímací řízení

4. 4. 2018 - V níže přiloženém souboru (KOA Přijímací řízení 2018) najdete rozmístění uchazečů do učeben v obou termínech přijímacích zkoušek. Pro lepší orientaci najdete v dalším souboru také tabulku s rozmístěním učeben v budově školy.

V přípojených souborech najdete kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2018/19 a formulář přihlášky ke studiu.

V souboru Výpočet bodů u přijímacích zkoušek si budete moci ověřit výpočet podle průměrného prospěchu a bodů získaných za jednotné testy (pozor, tabulka xls má dva listy!).

Přihlášky můžete posílat do školy poštou doporučeně, nebo donést osobně do kanceláře školy v době od 8:00 do 15:00 (v pátek do 14:30). Ujistěte se, prosím, že je na přihlášce uvedeno zvolené zaměření a podpisy jak uchazeče, tak zákonného zástupce. Lékařské potvrzení na přihlášku naše škola nevyžaduje.

Podrobné obecné informace o přijímacím řízení na SŠ najdete na webu MŠMT ČR:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Materiály ke stažení

toplist