Naše IN

 Naše motto je BE IN KARLÍN. Naše škola má mnoho IN. Posuďte sami... :-) 

Naše motto zní: BE IN KARLÍN. 

Ke Karlínu se hrdě hlásíme.
 
Karlín je skvělé místo pro život, práci, byznys, ale v neposlední řadě také pro studium. 

 Zavádíme inovativní vzdělávací programy. Zaměřujeme se na inovace vzdělávacího obsahu s cílem větší průřezovosti předmětů s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí. Klademe důraz na inovativní pedagogické přístupy (konstruktivismus, zážitková pedagogika, kritické myšlení, simulace, reálné podnikání atd.) Zastřešujícím tématem je rozvoj podnikavosti (motivace k aktivnímu přístupu ke světu kolem nás) a individuální a společenské odpovědnosti za sebe a své okolí

Ve vzdělávací praxi pak společensky prospěšné podnikání představuje unikátní příležitost, jak motivovat studenty, aby se rozhlédli kolem sebe, začali se zajímat o reálné problémy ve společnosti a ve svém okolía pokusili se přijít na způsob, jak je kreativně a podnikatelsky řešit. Dochází tak nejen k propojení společenskovědních a ekonomických předmětů (finanční gramotnost), ale také k aktivizaci studentů a prohlubování jejich zájmu o podnikatelské a občanské aktivity v okolí školy, ve společnosti i ve světě. 

 

Design thinking (Design zaměřený na člověka) je participativní metoda inovačního managementu populární zejména v prostředí start-upů a pronikající čím dál více také do neziskového sektoru, státní správy či nadnárodních korporací. Jde o metodu tvorby inovací vycházejících z potřeb a problémů cílové skupiny zákazníků a uživatelů.
Studenti vytvářejí inovační týmy a postupně procházejí jednotlivými fázemi tvorby inovací (mapování společenských problémů v komunitě, mapování potřeb zákazníků a uživatelů, generování kreativních řešení, tvorba prototypů produktů a služeb, jejich testování a vývoj). To vše probíhá v reálné interakci s jejich potenciálními zákazníky a uživateli. Studenti tak kromě kreativity a týmové spolupráce rozvíjejí schopnost zorientovat se v neznámém prostředí, navazovat nové kontakty a podnikatelsky uvažovat. Na Karlínské OA jsme již tuto metodu s velkým úspěchem pilotovali na podzim v roce 2015, výsledkem toho je účast našich studentů ve dvou mezinárodních soutěžích Social Innovation Relay a Social Impact Award.

 

 

Pilotně jsme si otestovali business simulaci START UP. Jedná se o business simulaci, která je navržena tak, aby její účastníci mohli snadno pochopit složitou a komplexní činnost spojenou s vedením malé nebo středně velké firmy. Na simulační desce jsou plasticky zobrazeny všechny klíčové prvky nutné pro řádné vedení firmy a účastníci se postupně seznamují s opatřeními nezbytnými pro zajištění úspěchu a dlouhodobého rozvoje. Díky simulaci získají účastníci cenné zkušenosti, které jsou potřeba k provozování malého podniku na dnešním, vysoce konkurenčním trhu. Správné pochopení významu jednotlivých pilířů podnikání je přitom zcela klíčovým momentem, který následně rozděluje firmy na ty úspěšné a na ty, kteří pouze přežívají a dříve nebo později jsou odkázáni k zániku. Proto je klíčovou součástí simulace celý „hodnotový řetězec“, finanční řízení, péče o loajalitu zaměstnanců, budování dobré pověsti firmy, marketing, ale i time management či efektivní využívání zaměstnanců.

Hodnocení simulace START UP zde.  

 

 

 

 

 Rozhodli jsme se věnovat dlouhodobě společensky prospěšnému podnikání, jsme si vědomi toho, že je potřeba klást ve výuce studentů ekonomie větší důraz na hodnoty a na propojení ekonomického pilíře společnosti se společensky prospěšným pilířem a environmentálním pilířem. 

Cesta k naplnění tohoto cíle vede přes vzdělávání učitelů, kteří budou po seznámení se s tímto novým
konceptem schopni předávat své znalosti studentům. Naše školy KOA a VOŠ uspořádají pro učitele
společenskovědních oborů a ekonomie sérii 5 celodenních seminářů. Koncepce seminářů byla vytvořena tak, aby se na začátku učitelé seznámili s teoretickým zázemím, definicemi a principy v EU a ČR, na což budou navazovat prakticky pojaté semináře a celek bude zakončen studijní cestou po sociálních podnicích. Spolupracujeme zde s Petrou Francovou z People Planet Profit.


toplist